Wijkplatform & Wijkbudget

Wijkplatform

Het wijkplatform is er voor alle bewoners van De Laar als een vertegenwoordiging van wijk De Laar naar de Gemeente Arnhem. Als er dingen zijn waar u mee zit en die bijvoorbeeld te maken hebben met de kwaliteit van leven in De Laar, dan kunt u daarvoor terecht bij het Wijkplatform. Het wijkplatform is te bereiken via het mailadres: delaararnhem@gmail.com.

Het wijkplatform heeft een coördinatiegroep die wijkbijeenkomsten voorbereid, die het wijkbudget beheert, die actieve wijkbewoners faciliteert, en die overleg voert met het Team Leefomgeving. De coördinatiegroep fungeert als ‘dagelijks bestuur' van het wijkplatform. Het bestaat uit minimaal 4 leden (bewoners).

Wijkbudget: financiele ondersteuning voor uw initiatieven in buurt en wijk

Er is geld voor een goed idee-initatief!! Hebt u een idee voor de bevordering van het leefklimaat in uw straat, buurt, wijk? Bijvoorbeeld dat er meer licht komt op bepaalde paden? Of dat u de groenborders in uw omgeving wil inrichten voor bijvoorbeeld een moestuin? Of betere speelvoorzieningen voor uw kinderen? Er is daarvoor financiële ondersteuning mogelijk. 

De wijk beschikt over een jaarlijks budget. Een deel van het budget wordt besteed aan organisatorische kosten (huur voor vergaderruimte, de nieuwjaarsreceptie etc). Bij de inzet van de overige middelen voor projecten en (bewoners)initiatieven wordt gelet op de spreiding over de wijk, met als hoofddoel bewonersactivering ten behoeve van de wijkleefbaarheid.

De te hanteren criteria en uitgangspunten die gesteld worden dienen als een kader te worden beschouwd en niet als een keurslijf. De werkgroepen kunnen indien dat gewenst wordt een voorschot krijgen voor hun uitgaven. Het Team Leefomgeving is budgethouder.

Jaarlijks wordt er een begroting en een jaarrekening opgesteld. Het wijkplatform heeft een aanvraagformulier met korte toelichting opgesteld. Iedere aanvraag vanuit de wijk kan hierdoor sneller en efficiënter worden behandeld.

Criteria die gehanteerd worden bij de aanvragen wijkbudget 
-- Iedere wijkbewoner/organisatie binnen de wijk kan een aanvraag indienen voor een financiele bijdrage voor het organiseren van een openbare activiteit.
-- Er wordt in principe géén bijdrage geleverd voor de aanschaf van eten en drinken, tenzij het functioneel onderdeel van de activiteit is.
-- De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk/buurt/wijkbewoners en is niet bedoeld voor individuele belangen en (bij voorkeur) niet voor wijkoverstijgende belangen. Dat laatste betekent overigens niet dat het ook niet mogelijk is om bij activiteiten die in meerdere wijken spelen, bij meerdere platforms aanvragen in te dienen, zodat elke betrokken wijk een deel van de kosten op zich neemt.
-- De activiteiten en het doel ervan moeten duidelijk omschreven zijn en voorzien van een begroting.
-- De uitgaven kunnen geen structureel karakter krijgen. Eventueel moeten zij dus jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en beoordeeld.
-- Bij de aanvraag dient duidelijk te zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners = draagvlak.
-- Direct belanghebbenden dienen op een of andere wijze bij te dragen aan het plan: door middel van een eigeninzet; van een financiële bijdrage of anderszins.
-- Er dient (indien nodig) ook naar andere bronnen te worden gezocht door de initiatiefnemers (bv fonds)
-- Een plan moet uitvoerbaar zijn en mag niet strijdig zijn met wet-of regelgeving (gemeentelijk beleid).
TIP: Denkt u bij het organiseren van b.v. een straatfeest aan de evenementenvergunning !!

Procedure beoordeling aanvragen
-- Afwijzingen worden altijd schriftelijk gemotiveerd.
-- De toegekende bijdrage wordt verstrekt op basis van een deugdelijke afrekening of beleg stukken.
-- Nota's en rekeningen kunnen in PDF gestuurd worden naar facturen@arnhem.nl ; Factuuradres: GEMEENTE ARNHEM, Tav Harm Jan Kuipers, Team Leefomgeving De Laar Elden, Postbus 5465, 6802 EL Arnhem.
-- Op de nota's dient duidelijk aangegeven te zijn waarop de nota betrekking heeft en op welk bank/gironummer het bedrag moet worden gestort.
-- De aanvragers die een bijdrage krijgen dienen een verslag te doen van de activiteit op de website en/of wijkkrant.
TIP: dien uw aanvraag op tijd in, in ieder geval voordat de activiteit heeft plaatsgevonden!

Klik op Aanvraagformulier voor het online invullen en versturen van het aanvraagformulier. Of download anders een van de onderstaande aanvraagformulieren (Word, PDF) om deze uit te printen en volledig ingevuld te sturen naar: Wijkplatform De Laar, p.a. Team Leefomgeving De Laar-Elden, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem.

De aanvraag wordt behandeld door het Wijkplatform. Voorbeelden van wijkinitiatieven, zie o.a. 'Vergroenen Hofje'; 'Opening Speelplein Susterenhof'; Buurtmoestuin Lieshoutstraat; Verbetering bloembak; Groenvak adopteren; Bijenhotel; Buurtkeuken; Verbetering Groen bij Entree.

Alle wijkbewoners hebben de mogelijkheid agendapunten voor het wijkoverleg aan te dragen bij het wijkplatform.

Meld u gerust. We staan open voor ideeën en initiatieven.

Burgerkracht
Naast financiële ondersteuning voor initiatieven ter bevordering voor het leefklimaat is er ook geld voor activiteiten die mensen in staat stellen dat zij zich kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk. Als u ideeën hebt hiervoor, dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein. Deze subsidieregeling 'Burgerkracht Sociaal Domein' bestaat sinds maart 2015 en stimuleert burgerinitiatieven die de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem versterken. Voorbeelden zijn een boodschappenservice voor ouderen of huiswerkbegeleiding voor probleemjongeren. Zie voor meer informatie de website van de Gemeente Arnhem of neem contact op met het Team Leefomgeving