Voortgang Wijkactieplan 2016-2017

Tussenrapportage Wijkactieplan 2016 en 2017
Juli 2017

Een groot aantal bewoners heeft via het wijkgesprek en een digitale enquête bijgedragen aan de totstandkoming van het Wijkactieplan 2016 en 2017. Behalve een 22 tal aandachtspunten is hierin ook vastgesteld wie welke actie zou moeten doen of kan uitvoeren of daarbij betrokken is.

Met deze rapportage doen we verslag van de verschillende activiteiten die zijn ondernomen waarbij het Team Leefomgeving in samenwerking met het Wijkplatform (nu Wijkcontactpunt) de coördinatie heeft gedaan en het opbouwwerk van Rijnstad ondersteuning heeft geboden bij de initiatieven van bewoners.

1. Actiepunt Groen
Groenonderhoud op hoger niveau brengen

1a. Mogelijkheid onderzoeken of onderhoud van niveau C terug naar niveau B kan

Het onderhoudsniveau C zoals dit nu wordt uitgevoerd is toegelicht en besproken met de stadsdeelmanager Onderhoud van de gemeente en Team Leefomgeving. Dit niveau is door de politiek vastgesteld na noodzakelijke bezuinigingen. Desondanks probeert de stadsdeelmanager op diverse plaatsen in de wijk in overleg met de aannemer het B-niveau zo veel mogelijk te benaderen. Mocht u vinden dat bij u in de buurt het niveau echt onvoldoende is dan kunt u dit melden via het servicenummer en via de melding op de website van de gemeente.
1b. Bladkorven terug
Ook de bladkorven zijn wegbezuinigd. Vaak werden deze ook niet volgens de afspraken gebruikt. De bladkorven komen niet terug, maar bewoners die dit willen kunnen wel een zgn. Greenbag aanvragen en ook in de toekomst blijft het mogelijk om groenafval gratis te storten of via de kliko aan te bieden.

2. Verminderen Hondenpoep & Zwerfvuil

2a. Uitbreiding afvalbakken/voorzieningen

In de nieuwe wijkcontainers is een klep gekomen zodat bewoners het hondenpoepzakje nu overal in de wijk kwijt kunnen. Ook is door bewoners en opbouwwerk een publieke actie gehouden met een groot affiche met foto's van hondenbezitters die aangaven dat zij hun hondenpoep netjes opruimen. Doel was ook anderen te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Na de actie is het frame aan een school geschonken.

2b. Afvalproject/zwerfvuilinitiatieven
Een 15-tal bewoners hebben een afvalbak geadopteerd of maken gewapend met knijper en vuilniszak de wijk schoon. Dit te prijzen gedrag willen we graag verder stimuleren. Een bijeenkomst voor deze adoptanten dit voorjaar leverde het idee op om dit najaar dit punt tijdens een bredere thema-avond (duurzaamheid) verder uit te diepen.

Op verzoek van bewoners zijn er op de Brabantweg bij de bushaltes 2 nieuwe afvalbakken geplaatst.

3. Ontmoeten en sociale cohesie

3a. Ontmoeting in de wijk en sociale cohesie versterken. Activiteiten voor 8-12 jr.

Het jongerenwerk heeft zich specifiek gericht op het binnenhalen van deze leeftijdsgroep. Er is een nieuwe jongensgroep en een meidengroep gevormd met ieder zijn eigen programma. Daarnaast is er 1x per maand een disco. Er is een goede samenwerking ontstaan met zorgboerderij en wijkvereniging wat resulteert in bingo activiteiten die bezocht worden door 20 tot 30 kinderen in de leeftijd vanaf groep 7.

3b. Activiteiten en/of voorzieningen voor 16+ jongeren die Jongerencentrum niet bezoeken.

Het jongerenwerk en Produs zijn een samenwerking aangegaan om deze nieuwe groepen te bereiken. Er is meegewerkt aan het project “Smart met Geld” in de vorm van een praktijkles. Ook draait Produs met klassen mee in het jongerencentrum.

3c. Behoud van de MOP als voorziening

De MOP (mobiele ontmoetingsplek) voor jongeren is helaas vernield deze zomer. Daarop heeft de gemeente besloten deze weg te halen. In overleg met de jongeren, het jongerenwerk en de wijkagent kan naar een oplossing worden gezocht.

3d. Ontmoeten en eten in de wijk (bv Resto van Harte)

Elke maand wordt er door een groep vrijwilligers in de wijk de Buurtkeuken georganiseerd. Deze activiteit is keer op keer uitverkocht dus er is een flinke belangstelling voor dit soort activiteiten. We zouden dit wel willen uitbreiden, maar dat kan alleen als er een nieuwe groep vrijwilligers bereid zijn dit te organiseren.
Meldt u het vooral als u dit overweegt. De buurtkeuken heeft terecht de Wijkprijs gewonnen!

4. Verlichting 

4a. Mobiele Ontmoetingsplek (MOP) verlichten

Er zal geen extra verlichting worden geplaatst bij de MOP achter de woonboulevard.
4b. Uitbreiding verlichting in de wijk
Kleine knelpunten zijn inmiddels aangepakt. In de komende jaren zal de gemeente alle verlichting vervangen door LED verlichting. Op dit moment gebeurt dit al in Rijkerswoerd. Onderzocht wordt wanneer De Laar hiermee aan de beurt is. Verwacht wordt dat dit nog enkele jaren op zich laat wachten. Het heeft niet veel zin om daar nu op vooruit te lopen, maar mochten bewoners concrete plekken (geen parken!) kunnen aanwijzen waar het nu werkelijk onveilig is dan kan men dit melden en wordt dit apart bekeken. Doet u dan een melding bij Team Leefomgeving of gebruik de meldingsmogelijkheid op de gemeente website arnhem.nl.

5. Verkeer & veiligheid

Rotonde woonboulevard / Venlosingel / Bingelradestraat – veiligheid fietsers

De rotonde bij de woonboulevard is aangepakt door de oversteek van fietsers rondom te verbeteren. Ook zal de gemeente de situatie van de Randweg tussen de rotonde en de fietsoversteek ter hoogte van De Kroon opnieuw bekijken na een handtekeningactie van de wijkvereniging. In overleg met een extern deskundige is de situatie besproken en de gemeente heeft toegezegd dat er nieuwe maatregelen worden voorbereid. We verwachten dit najaar hierop terug te kunnen komen.

 6. Verkeer Kroonse Wal 

Plan aanpak fietspad Kroonse Wal :
Nog net voor de zomer is via website en wijkkrant de wijk geïnformeerd over de aanpak. Er zal naast het fietspad een voetpad worden aangelegd. Bedoeling is dat de uitvoering van dit plan al dit najaar van start gaat.

 7. Sporten in de wijk

7a. Opknappen basketbalveldjes oost/west

In de Laar-West is vorig jaar het basketbalveld opgeknapt en sindsdien veelvuldig gebruikt. De mogelijkheid en wenselijkheid om dit ook in De Laar-Oost te doen moet nog onderzocht worden. Daar kunnen gebruikers, scholen en omwonenden actie op ondernemen.

7b. Sporten (specifiek ook voor 50+) in kaart brengen
Dit najaar verschijnt er een nieuwe website www.delaararnhem.nl Deze site gaat meer onderscheid maken tussen nieuwsberichten en informatie. onderdeel daarvan is het in kaart brengen van organisaties en activiteiten in de Laar, waarbij ook de activiteiten op het gebied van sporten voor 50+ers aandacht zal krijgen.

7c. Hardloopgroep jongeren opstarten

Er zijn tot op heden geen hardloopactiviteiten voor jongeren georganiseerd en niet duidelijk is of die vraag ook onder jongeren leeft. Wel heeft de Bus een drietal keren een bootcamp georganiseerd waarvoor breed werd geworven.

8. Participatievangnet vergroten
Op dit terrein gebeurt al het een en ander, rondom de zorgboerderij, het sociaal wijkteam. Behalve vangnet vergroten gaat het ook om projecten als "zorg dichterbij brengen", project "coach Kees", aandacht voor de mantelzorg, e.d. In De Laar is vorig jaar een proef gestart met een "belcirkel" voor bewoners die zelfstandig wonen met hulp op (enige) afstand. onderzocht wordt of cliënten van de zorgboerderij meer kunnen betekenen voor de wijk.

9. Kunst & Cultuur in de wijk

9a. Meer kunstbeelden (parken).

9b. Huidige kunststukken betekenis verduidelijken en Kunstroute.
De afgelopen periode is vanuit theater de Plaats veel aandacht besteed aan het met de bewoners samen theater op locatie te vormen. De route met scènes liep door heel de wijk. Deze maatregel zal verder samen met het Kunstbedrijf (kunstscout) vorm gegeven moeten worden.

 10. Jongerenoverlast

Beheer en inzet behouden op beheersen jongerenoverlast (o.a. Kroonse wal/winkelcentra) 

Het beheersbaar houden van overlast door jongeren is een opdracht die door het ambulant jongerenwerk van Rijnstad wordt opgepakt. De ambulant jongerenwerker onderhoud contacten met jongeren overal in de wijk. Daar waar overlast is worden jongeren aangesproken of wordt met politie en handhaving bekeken wat de beste aanpak is.