ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE WIJKWEBSITES

1.                  DEFINITIES:

1.0         De Laar
De Laar is een wijk die zich bevindt in Arnhem Zuid West. De andere wijken in Arnhem Zuid West zijn Elderveld, Schuytgraaf en Elden.

1.1         De website
De wijkwebsite is te vinden op delaararnhem.nl. Deze website is voor iedereen die informatie wilt over de wijk De Laar en diens nieuws en activiteiten. Het forum bestaat uit de verzameling berichten, geplaatst door de geregistreerde gebruikers van de website.

1.2         Gebruiker
Een ieder die gebruikt maakt van de diensten van delaararnhem.nl zonder account. Een gebruiker heeft alleen leesrechten in het openbare gedeelte van de website.  De gebruiker kan lid worden van de dienst door zich aan te melden voor een persoonsgebonden account. Door het aan te melden voor een lidmaatschap verklaart de gebruiker er zich akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3         Lid
Een gebruiker die van de door delaararnhem.nl geboden mogelijkheid tot kosteloos lidmaatschap gebruikt heeft gemaakt. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, mits niet eerder van deze dienst permanent verwijderd is. Dit lidmaatschap bestaat uit de vorming van een account. Het lid verklaart zich door middel van een activatie van het account akkoord met de aanvullende voorwaarden die door delaararnhem.nl worden gesteld aan de leden. De voorwaarden zijn: algemene voorwaarden, de gedragsregels, de disclaimer en de security en privacy handhaving.

1.4         Redactie Website
De Redactie De Laar treedt op als beheerder en animator van de website. De website is eigendom van Team Leefomgeving, gemeente Arnhem.  Zij worden geacht te spreken en handelen in overeenstemming met de eigenaar van de website tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de partijen. Alle beslissingen die genomen worden door de Redactie De Laar zijn in principe definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.

1.5         Waarschuwing
Door de Redactie De Laar kan een lid worden gewaarschuwd met betrekking tot of naar aanleiding van het gedrag van het lid. Deze waarschuwingen kunnen enkel vernietigd worden door het bestuur of daartoe door het bestuur gemachtigde personen. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering.

1.6         Verwijdering
Een lid kan door de Redactie De Laar de toegang tot een of meer diensten worden ontzegd voor een bepaalde of onbepaalde periode. Dit kan na een eerdere waarschuwingen, maar ook per direct. Dit ter beoordeling van de redactie. Aan een verwijdering (ban) kunnen voorwaarden worden gekoppeld om te komen tot een opheffing van deze verwijdering. De geplaatste berichten en de account zullen niet worden verwijderd. Een lid kan bezwaar aanteken bij de bemiddelaar inzake een verwijdering. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 4.1 en 6.1.

1.7         Bemiddeling / Beroep
Een lid kan in beroep gaan tegen waarschuwingen en/of verwijdering(en). De Redactie De Laar kan enkel bemiddelen in conflicten tussen de redactie, de deelredacteuren en de geregistreerde gebruikers. De uitspraken van de Redactie De Laar zijn bindend voor beide partijen, derhalve worden deze geacht te zijn de uitspraak van het bestuur tenzij uitdrukkelijk door de beheergroep vernietigd.

1.8         Netiquette:

Het lid dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet.

2.           AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR (GEREGISTREERDE) LEDEN:

2.1         Het lid is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste berichten op naam van haar of zijn username en wachtwoord.

2.2         Het lid dient zorgvuldig om te gaan met zijn of haar account.

2.3         Tijdens de registratie van de gebruiker dienst hij of zij de persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Als blijkt dat dit niet het geval is geweest, kan de Redactie De Laar besluiten waarschuwingen te laten volgen.

3.           AANSPRAKELIJKHEID:

3.1         Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

3.2         Er kan door delaararnhem.nl geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website(s) voorkomende gegevens, informatie of software, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Delaararnhem.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze community voorkomende gegevens, informatie of software.

3.3          Het lid vrijwaart delaararnhem.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de forum inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

4.           RECHTEN VAN DELAARARNHEM.NL EN VERBODSBEPALINGEN:

4.1         delaararnhem.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

4.2         Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn of haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. De geplaatste berichten van het desbetreffende account worden niet verwijderd.

4.3         Delaararnhem.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of andere content te wijzigen of te verwijderen.

4.4         Misbruik van delaararnhem.nl en/of de daarvan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle diensten.

4.5         Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door de Nederlandse recht.Delaararnhem.nl mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren op de website worden geplaatst.

5.           COPYRIGHT

5.1          Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van de content van delaararnhem.nl is verboden zonder schriftelijke toestemming. Het copyright van de berichten van de gebruikers berust bij de individuele gebruiker.

6.           ONVOORZIENE GEVALLEN

6.1         In onvoorziene gevallen zijn, in de respectievelijke de algemene voorwaarden, de algemene FAQ's, gedragsregels, disclaimer en/of security en privacy handhaving,  beslist de Redactie De Laar en/of de eigenaar van de website.

7.           BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

7.1          Het lid geeft delaararnhem.nl toestemming tot het opslaan van de benodigde gegevens ten behoeve van de website. Delaararnhem.nl zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegeven niet gebruiken of verstrekken voor commercieel doel. De bestanden met persoonsgegevens van delaararnhem.nl worden behandeld volgens de wet Privacy. Deze wet stelt eisen aan het beheer, het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens zoals die door delaararnhem.nlworden verzameld en opgeslagen.